Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Plan razvoja

Predšolska dejavnost se okviru javnega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice v občini Moravske Toplice uspešno odvija že od leta 1996.

Zaradi porasta rojstev, večjega interesa staršev po vključitvi otrok v vrtce, vse manjše možnosti varovanja otrok pri starih starših in sorodnikih, se v javnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice že nekaj let srečujemo s problematiko zagotavljanja ustreznega števila mest v vrtcih. Pritisk staršev za vključitev otrok v vrtce, zlasti najmlajših, je vse večji. 

 

Dosledno upoštevanje 19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 126/08), ki navaja, da se na otroka zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2, bi z novim šolskim letom povzročilo zmanjšanje števila oddelkov in odklanjanje otrok v enotah Bogojina in Moravske Toplice. S sklepom o manjši notranji igralni površini od 3 m2  v javnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice v šolskem letu 2011/2012 smo premostile prostorske težave v obdobju pridobivanja dodatnih kapacitet vrtca.  Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2013. V tem času naj bi pridobili nov vrtec v Moravskih Toplicah (za projekt je že urejena vsa potrebna dokumentacija, pa tudi lokacija), kar bi pomenilo rešitev tako za enoto Moravske Toplice, kot tudi za enoto Bogojina. Nekaj otrok iz enote Bogojina bi tako preusmerili v enoto Moravske Toplice, enota Bogojina pa bi se tudi adaptirala, saj bomo le tako zadostili vsem kriterijem in normativom.

 

Precej sredstev bomo potrebovali tudi za sprotno vzdrževanje zgradb, saj so vse zgradbe (razen zgradbe v Martjancih) stare in potrebne obnove. V tem šolskem letu bomo večji del sredstev namenili urejanju igrišč, nekaj sredstev pa bo šlo za ureditev zgradbe v Fokovcih ter zgradbe v Bogojini.

 

Vsi zaposleni v našem zavodu pa se bomo še naprej tudi trudili, da bomo svoje delo opravljali kvalitetno, saj želimo biti dober in uspešen vrtec, ki bo poznan tudi navzven in kar je še bolj pomembno, želimo biti vrtec, kjer se bodo otroci dobro počutili in bodo radi prihajali v vrtec.Na tej poti nas spremlja naša vizija:
VRTEC – KRAJ ZA IGRO IN NASMEH