Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 – SSE

Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 – SSE

Vrtci občine Moravske Toplice

Datum objave:
01.06.2018
Datum zaključka:
31.10.2018
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Simona Kaučič,   simona.kaucic@guest.arnes.si
Vsebina projekta:
JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018«

Na javni razpis se je prijavil tudi zavod Vrtci občine Moravske Toplice in bil s sklepom Ministrstva za znanost, šolstvo in šport izbran za sodelovanje v obddobju C (od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018).

Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvu za znanost, šolstvo in šport Republike Slovenije in Evropski uniji smo hvaležni za podporo, zaupanje in financiranje operacije.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis upošteva načela in cilje:

- izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev,
- hitrejša aktivacija mladih brezposelnih
- in zmanjšanje števila brezposelnih.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

FINANCIRANJE

Javni razpis "Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018" za izbor operacij financira MIZŠ in delno Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

ZAPOSLITEV

Od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 je v operacijo "Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018" vključena Nina Benčec. Delo opravlja  enoti Bogojina pri mentorici Mileni Černela. V tem času ji bomo omogočili usposabljanje na vseh področjih, ki jih operacija PVS C predvideva. Ob neposrednem delu z otroki ter ustreznem spremljanju vzgojiteljice mentorice, se bo vključevala v delovne naloge, določene s predpisi in letnim delovnim načrtom ter se usposabljala za samostojno delo. Na podlagi pridobljenih izkušenj bo lahko pristopila k opravljanju strokovnega izpita iz področja vzgoje in izobraževanja.

« Nazaj