Kraj za igro

in nasmeh

Po rednem vpisu otrok novincev, v Vrtcih občine Moravske Toplice še nekaj prostih mest…

Med 9. in 11. marcem je potekal redni vpis otrok novincev v Vrtce občine Moravske Toplice, za šolsko leto 2021/22. Tako kot večino dejavnosti izven naših domov, smo morali tudi redni vpis novincev letos prilagoditi razmeram in starše na vpis naročiti po časovnem razporedu. To staršem ni predstavljalo večjih težav, saj smo bili fleksibilni tudi za spremembo terminov.

Sama, kot svetovalna delavka vrtca, kljub vsem razmeram in trenutni situaciji, ob vpisu še vedno zagovarjam osebni stik s starši. Še posebej starši, ki prvič vpisujejo otroka v vrtec, potrebujejo pomoč, potrditev, navodila, informacije in možnost, da izrazijo svoje občutke, strahove, dileme.
Starši nam v varstvo puščajo svoje največje zaklade, zato je prav, da so informirani, komu jih bodo zaupali. Vrtec pa že dolgo ni več samo varstvo in starši se vedno pogosteje zanimajo o programu in dodatnih ponujenih dejavnostih vrtca. Sama v prvi vrsti izpostavljam pomen socializacije otrok v zgodnjem obdobju. Na podlagi raziskav, še posebej pa na podlagi izkušenj kot strokovna delavka v oddelku, lahko trdim, da se mlajši otroci hitreje in uspešneje uvajajo in vključujejo v vrtec ter imajo manj težav na socialnem, vedenjskem in tudi govorno-jezikovnem področju. Medtem ko so pri vključevanju starejših otrok (starejši od treh let) uvajalne stiske daljše, otroci se kljub pomoči strokovnih delavcev težje vključijo v že oblikovane vrstniške, prijateljske kroge, saj nimajo tako dobro razvitih socialnih in komunikacijskih kompetenc, posledično pa lahko to privede do vedenjskih ali govorno-jezikovnih težav (motnja pozornosti, anksioznost, frustracije, selektivni mutizem...).
Vrtec je najbolj pomemben in vpliven socialni prostor in dejavnik vključevanja otrok v novo institucionalno in družbeno okolje, ki v znatni meri sooblikuje in pogojuje otrokovo kakovost življenja. Vrtec ne more nadomestiti družinske vzgoje in prav tako družinska vzgoja ne more nadomestiti vrtca, v kombinaciji pa nudita otrokom optimalne možnosti razvoja na vseh področjih. (Marjanovič Umek, 2009).
O prednostih zgodnje vključitve otrok v vrtec sem več zapisala v prispevku »Zakaj v vrtec pred šolo« v eni izmed glasil Lipnica kar nekaj let nazaj, dostopen pa je na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com pod rubriko Svetovalno delo. Dodati bi želela le še dejstvo, da po številnih raziskavah socialne kompetence predšolskega otroka, ki jih ta uspe razviti do vstopa v osnovno šolo, imajo zanesljivo napovedno vrednost za kasnejšo otrokovo šolsko uspešnost. Pokazalo se je, da celo večjo kot same intelektualne sposobnosti ali dotedanje doseženo akademsko znanje otroka. (Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka, Zbornik IV. Strokovne konference vzgojiteljev v vrtcih 2011)
Po rednem vpisu novincev za šolsko leto 2021/22 imamo še nekaj prostih mest v enotah Bogojina, Martjanci, Moravske Toplice in Prosenjakovci, zato vabim vse starše, ki razmišljajo o vpisu svojega otroka v vrtec za naslednje šolsko leto (tudi otroci, ki 1.9.2021 še ne bodo dopolnili starosti 11 mesecev), da se čim prej oglasijo na upravi vrtca in opravijo vpis. Svetovalna delavka sem dosegljiva na telefonski številki 041 304 866 ali po e-pošti monika.s.jerebic@vomt.si.

 

Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped., prof. soc.

Po rednem vpisu otrok novincev, v Vrtcih občine Moravske Toplice še nekaj prostih mest…